Mgr. Monika Linhartová - výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň

Kontakt

m.lin@email.cz tel. 602 342 304

Konzultace

Na základě telefonické domluvy.

Náplň práce výchovného poradce

 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů,
 • péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti,
 • péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky,
 • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému,
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,
 • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,
 • spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko - psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k integraci. V praxi to pro školu znamená upozornění, že žák by mohl navštěvovat speciální třídu. Při integraci je žák zařazen běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu. Ten opravňuje učitele, aby některé celky se žákem probral pouze informativně a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou.

 

 

 

Volba povolání

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech
 • pomáhá při vyplnění přihlášek ke studiu
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

 

 

Přijímací řízení na střední školy 2019/2020

 

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.


Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2019, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2020.
První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2.–15. ledna 2020, na konzervatoře 15.–31. ledna 2020, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna – 15. února 2020.
Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12.–28. dubna 2020, do ostatních oborů 22.–30. dubna 2020.
Jednotná zkouška se koná v maturitních oborech vzdělání v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech: 14. a 15. dubna 2020. První náhradní termín je stanoven na 13. května 2020, druhý na 14. května 2020. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.
Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.
Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Ten se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

 

Kontakt :Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Kuncova 1580/1

Praha 5 – Stodůlky

155 00

 

tel. 251 611 803, 251 613 572

email: oppp5@volny.cz