Naše škola je postavena na okraji sídliště Velká Ohrada s výhledem na Prokopské údolí. První žáky jsme přivítali 1.9.1991, právní subjektivitu škola získala 1.1.1992. V současné době vzděláváme 304 žáků, z toho 199 žáků v 10 třídách na 1. stupni a 105 žáků v 7 třídách na 2. stupni. Průměrný počet žáků ve třídách je 18. Nově jsme otevřeli přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky nebo pro děti v posledním ročníku MŠ. .

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu "Správná škola".

Protože chceme uplatňovat nové trendy ve výchově a vzdělávání žáků, velmi pečlivě a zodpovědně jsme připravili nový ŠVP a zároveň vyučujeme na 1. stupni podle programu "Začít spolu" www.sbscr.cz, který upřednostňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti, klade důraz na podnětné prostředí, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tématickou výuku. Z uplatňování těchto prvků ve výuce vychází i náš nový program "Správná škola".

Při výuce čtení využíváme různých metod, od tradiční analyticko-syntetické přes novější genetickou až po metodu splývavého čtení www.abcmusic.cz, čímž jsme u dětí zvýšili úroveň čtení a čtenářské gramotnosti. Děti čtou plynule a s porozuměním a daří se to i dětem se specifickými poruchami učení (např. dyslexie).

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku. Od 6. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků (německý a ruský jazyk)

Žáci 9. ročníku se na konci školního roku prezentují svými ročníkovými pracemi z vybraných předmětů a veřejně ji obhajují před komisí a veřejností.

Naše škola spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek a nabízí pro žáky 1.-9. roč. přípravné kurzy a možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky Starters (pre A1), Movers (A1) a Flyers (A2). Po jejich úspěšném zvládnutí žáci získají svůj první diplom z University of Cambridge.

Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni – máme odborné učebny pro výuku zeměpisu (s interaktivní tabulí), přírodopisu (s interaktivní tabulí), českého jazyka (s interaktivní tabulí), fyziky, chemie, cizích jazyků, výtvarné výchovy, 2 počítačové učebny s napojením na internet, 2 multimediální učebny s interaktivní tabulí, 2 tělocvičny, posilovnu, fotbalové hřiště, atletickou dráhu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na házenou, kinosál s výborným ozvučením, keramickou dílnu, cvičný byt, školní dílnu a školní knihovnu s širokou nabídkou knih. Dalších sedm interaktivních tabulí je ve třídách I. stupně. 

Každoročně pořádáme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, výjezdy žáků do zahraničí, poznávací výlety, spolupracujeme se sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA a sportovním klubem SK Velká Ohrada. Výuku zpestřujeme návštěvami kulturních a naučných pořadů a výtvarných galerií.
Ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují bezplatný kurz plavání. Při školní knihovně pracuje Klub mladého čtenáře.

Nabízíme také možnost psychologického poradenství, nápravy řeči a spolupracujeme se středisky protidrogové prevence.

Ve škole pracují 3 speciální pedagogové, kteří se věnují integrovaným dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhají vytvářet individuální vzdělávací plány.

Pro žáky 1.-4. ročníku jsou k dispozici 5 oddělení školní družiny s ranním i odpoledním provozem.

V odpoledních hodinách se žáci mohou věnovat zájmové činnosti v mnoha kroužcích pořádaných školou i jinými organizacemi v budově školy.

Žáci dostávají zdravé svačinky z akce "Ovoce do škol", k dispozici je i svačinový automat na mléčné výrobky.

Obědy se vydávají prostorné jídelně  s možností výběru ze 2 teplých jídel se zaměřením na zdravou výživu. Po domluvě s kuchařkami je možné individuálně přistupovat i k dietám pro děti nemocné cukrovkou či k dětem s bezlepkovou dietou.

Ve školním roce 2013/14 byla naše škola vybrána mezi pilotní školy v rámci projektu „Pohyb a výživa“ (pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ), podporovaného MŠMT.

V roce 2004 se žáci zapojili do akce zaměřené na záchranu ježků ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Pardubickém kraji. Také spolupracovali na projektu "Pražská veverka", který připravilo občanské sdružení Ornita www.ornita.cz  v návaznosti na úspěšné projekty "Pražská avifauna - Náš les" a "Sovy do škol", kterých se naše škola v minulých letech zúčastnila. Žáci, učitelé i rodiče jsou také pravidelnými dárci finančních příspěvků o.s. Život dětem (z prodeje magnetků) a výtěžkem z prodeje na vánočním jarmarku sponzorují děti nemocné rakovinou prostřednictvím projektu Můj nový život. 

Naši žáci se pravidelně účastní vědomostních, pěveckých a sportovních soutěží v rámci obvodu i celé Prahy, ve kterých často obsazují přední místa, což dokladuje výstavka diplomů a pohárů na chodbách školy.

V říjnu 2011 bylo v budově školy nově otevřeno Rodinné centrum "Skřítci ve škole", které nabízí mnoho aktivit pro menší děti, těhotné maminky a rodiče s dětmi.

Škola jako celek se hlásí k novým trendům ve vzdělávání, jejichž cílem je motivovat žáky pro celoživotní učení, vést je k všestrannému rozvoji osobnosti, naučit je účinné a otevřené komunikaci a připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svobodné a odpovědné bytosti se všemi právy a povinnostmi.

Vizitkou práce našich pedagogů je řada spokojených žáků a rodičů.