zapisy online 250x250

Zápis do 1. a 0. ročníků od školního roku 2024/2025 se bude konat ve dnech 4. a 5. dubna 2024. Ve čtvrtek 4. dubna od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 5. dubna od 13:00 do 17:00 hodin.

Online zápis je otevřen od 20. 3. 2024 od 8:00 do 5. 4. 2024 do 18:00. zde

Kritéria hodnocení jsou zde

Po termínu 5. 4. 2024 lze zapisovat žáky pouze osobně v budově školy a to do 30. 4. 2024 do 14:00.

 

Povinnost zápisu se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, a také dětí, kterým byl při loňském zápisu udělen odklad nástupu k povinné školní docházce.

U dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2018 by se jednalo o předčasný zápis, pro který musí rodiče doložit doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. U dětí narozených v období od 1. 1. do 30. 6. 2019 při zápisu zákonný zástupce předloží doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a také doporučení odborného lékaře.

Rodiče si pro své dítě mohou vybrat školu. Udělení odkladu neznamená přednostní přijetí na školu, která odklad udělila.

Kritéria pro přijetí do 1. a 0 ročníků jsou zveřejněna na webové stránce školy zde.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu:

Vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí/ Žádost o odklad podanou přes aplikaci Zápisy online na webové stránce školy

rodný list dítěte nebo jeho ekvivalent

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

cizinci cestovní pas s povolením pobytu

doporučení (PPP, SPC, lékař…)

rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla v dubnu 2023 žádost o odklad podána na jiné škole v ČR

žádost o odklad

K žádosti o odklad je třeba přiložit dva doklady:

1. doporučení PPP nebo SPC

2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Obě doporučení je třeba přiložit k žádosti u zápisu nebo nejpozději do 30. dubna 2024. Pokud nebudete mít všechna potřebná doporučení při zápisu, vyplňte nejdříve žádost o přijetí a po domluvě bude dodáno chybějící doporučení.

Bydliště zákonný zástupce doloží občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel.

Na školní rok 2024/2025 budou otevřeny dvě 1. třídy s celkovým počtem 50 žáků a dva 0. ročníky s celkovým počtem 26 žáků.